19 mars 2019
torsdag, 21 februari 2019 16:28

Humlegårdens högsta resultat någonsin

Skrivet av 

 

Anneli Jansson, vd för Humlegården Fastigheter.Humlegården Fastigheter har gjort sitt historiskt bästa resultat någonsin då vinsten efter en skattebelastning om – 433,8 Mkr (–448,4), steg till 2.216,9 Mkr (1.748,6). I resultatet för helåret 2018 ingick värdeförändringar för fastigheter med 1.956,9 Mkr (1.626,4) och värdeförändringar av derivat med 8,3 Mkr (77,4).

 

I bokslutskommunikén förklarar vd Anneli Jansson framgångarna och värdetillväxten:

– Vi visar ett starkt resultat om 2.217 Mkr (1.749). En nyckelfaktor är tillväxt i förvaltningsresultatet, som nu uppgår till 686 Mkr (494), 39 procent högre än föregående år. Omförhandlade hyror ökade med i genomsnitt 26 procent. Fastighetsvärdet har ökat med 2,8 Mdr kr och uppgick till 24,8 Mdr kr per den 31 december 2018. Den orealiserade värdeökningen var 9 procent. Särskilt positivt är att driftöverskottet står för merparten av ökningen. Projektvinsten står för 19 procent av den orealiserade värdetillväxten. Den årliga avkastningen på substansvärdet uppgick till 18 procent per aktie, vilket överträffar vårt avkastningsmål med god marginal. Substansvärdet uppgår till 14 Mdkr och för femte året i rad levererar vi en tvåsiffrig substansvärdeförändring per aktie.År 2016 påbörjades en resa, då vi bestämde oss för att för flytta bolaget från värdefokus till kassaflödesfokus, skapa en samverkande organisation och utveckla affärspotentialen i vårt fastighetsbestånd. Strategin har gett resultat. På två år har förvaltningsresultatet ökat med hela 80 procent. Detta samtidigt som vi även gjort stora framsteg i vår strävan mot en hållbar utveckling. Det är en bedrift som krävt hårt arbete, engagemang och samarbete genom hela organisationen.

 

Intressant är att Humlegården Fastigheter har ökat förvaltningsresultatet starkt till 685,8 Mkr (493,7). Bakom den ökningen är att hyresintäkterna stigit till 1.216,5 Mkr (1.055,8) samtidigt som fastighetskostnaderna i ett större bestånd endast ökat till –316,0 Mkr (–299,5) och framförallt att de finansiella kostnaderna minskat till –180,2 Mkr (–221,3).

 

I balansen ökade bolagets totala tillgångar till 25.483,5 Mkr (22.497,5). Fastigheterna, omfattande cirka 0,48 miljoner kvm (0,46), steg i värde till 24.818 Mkr (22.050) med en oförändrad uthyrningsgrad om 94 procent. De långfristiga räntebärande skulderna ökade till 6.712,1 Mkr (5.661,4) medan de kortfristiga räntebärande skulderna minskade till 2.094,1 Mkr (2.917,8). Skulderna finansierades till en sänkt genomsnittlig ränta om 1,5 procent (2,0) och med en genomsnittlig återstående kapitalbindning om 4,0 år (3,5).

 

Det innebar att det egna kapitalet steg till 13.792 Mkr (11.342), med en soliditet som ökade till 54,1 (50,4) och en räntetäckningsgrad som stärktes till 5,1 gånger (3,4)

 

Humlegården tror på en fortsatt gynnsam marknad för bolaget i Stockholm, då Anneli Jansson i rapporten skriver:

”Stockholms kontorsmarknad är fortsatt stark. Efterfrågan på lokaler i attraktiva lägen är stor samtidigt som andelen nytillskott är låg, med en hög uthyrningsgrad och positiv utveckling av hyresnivåerna som följd. Marknaden bedöms vara gynnsam även framåt. De goda förutsättningarna till trots finns det frågor som kräver uppmärksamhet. Till dessa hör en ökad global och politisk turbulens, extremväder och en förändrad konkurrensbild där de traditionella affärsmodellerna utmanas.” SF