22 februari 2019

Redaktionen

torsdag, 21 februari 2019 17:35

Älvstranden Utveckling byggde 580 bostäder

 

Masthuskajen kommer att erbjuda levande gator och torg, cirka 1.200 – 1.300 bostäder och 140.000 – 150.000 kvm kontor.Under 2018 färdigställdes 580 bostäder i områden där kommunägda Älvstranden Utveckling verkar. Det motsvarar drygt en femtedel av den totala nyproduktionen av bostäder i Göteborg. Vid årets slut var det 2.477 bostäder i produktion i Älvstrandens områden, en tredjedel av samtliga pågående byggen av flerbostadshus i Göteborg.

 

För helåret 2018 redovisar Älvstranden Utveckling en omsättning på 375,2 Mkr (355,5) med ett resultat efter finansiella poster på 156,6 Mkr (-105,7). Soliditeten uppgick till 25,6 procent. Planeringen av hållbar stad fortsatte i enlighet med bolagets uppdrag att förverkliga Vision Älvstaden. Fokus har legat mycket på planeringen av Masthuggskajen, Skeppsbron och Frihamnen, men även på produktion av bostäder på Lindholmen, i Örgryte Torp, Västra Eriksberg och Kvillebäcken.

 

– Under mandatperioden har vi bidragit med 3.000 nya bostäder i Göteborg och det ligger många bostäder i startgroparna, inte minst i Masthuggskajen, säger Mattias Jonsson (S), avgående styrelseordförande i Älvstranden Utveckling.

 

Masthuggskajen utvecklas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, NCC Property Development, Riksbyggen, Stena Fastigheter och Älvstranden Utveckling.

Området är en del av Älvstaden och ingår i Göteborgsregionens tillväxtstrategi som syftar till att utveckla de centrala delarna av staden.

Masthuskajen kommer att erbjuda levande gator och torg, 1.200 – 1.300 bostäder, 5.000 – 6.000 arbetsplatser och 140.000 – 150.000 kvm kontor, lokala verksamheter och kultur.

torsdag, 21 februari 2019 17:14

Ett förstärkt Fastator

 

Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator.Fastator fick många kvitton på framgång under 2018. Största portföljbolaget Offentliga Hus fick rejäl vind i seglen med en värdetillväxt om 677 Mkr under kalenderåret, medan Fastators innehav i fastighetsbolaget Industrisamhället (f d Portvakten Fastigheter) gick från 50 procent till 100 procent. Vidare omstrukturerade och förnyade Fastator sin obligation, vilket visade på ett stort intresse för bolaget och resulterade i en förstärkt kassa för nya investeringar.

 

Nettoomsättningen ökade till 109,3 Mkr (44,2), medan rörelseresultatet, inklusive resultat från intresseföretag ökade med 308,6 Mkr (76,9), och steg totalt till 352,7 Mkr (61,3). Det medförde att helårsvinsten efter skatt ökade till 321,5 Mkr (51,5), motsvarande 22,7 kr (3,7) per aktie efter utspädning. I resultatet ingick värdeförändringar på fastigheter med 32,7 Mkr (1,5).

 

Fastators substansvärde ökade med 55 procent under året från 580,0 Mkr till 901,5 Mkr, vilket motsvarade ett substansvärde per aktie om 64,3 kr (41,4). Avkastningen på det egna kapitalet steg rejält till 43,4 procent (9,3).

 

Även teamet på Fastator fick en rejäl förstärkning genom Christoffer Strömbäck som ny CFO och Émile Sohier som transaktionsansvarig. Rekryteringar vilka ska ses både som ett sätt att säkra Fastators höga tillväxttakt och som en förberedelse för bolagets framtida byte av börslista.

Nu ska Fastator stärka sitt varumärke. I rapporten skriver vd Joachim Kuylenstierna:

– Under året har vi dessutom påbörjat ett mer aktivt marknadsarbete med att stärka respektive bolags varumärke, även här med ett långsiktigt perspektiv. Siffror må säga mycket, men att vara mer välkänd, omtyckt och skapa rätt magkänsla hos kunder, är också något som levererar på sista raden.

På börsen steg aktien i Fastator med drygt 2,5 procent till 48 kr. LE

torsdag, 21 februari 2019 16:28

Humlegårdens högsta resultat någonsin

 

Anneli Jansson, vd för Humlegården Fastigheter.Humlegården Fastigheter har gjort sitt historiskt bästa resultat någonsin då vinsten efter en skattebelastning om – 433,8 Mkr (–448,4), steg till 2.216,9 Mkr (1.748,6). I resultatet för helåret 2018 ingick värdeförändringar för fastigheter med 1.956,9 Mkr (1.626,4) och värdeförändringar av derivat med 8,3 Mkr (77,4).

 

I bokslutskommunikén förklarar vd Anneli Jansson framgångarna och värdetillväxten:

– Vi visar ett starkt resultat om 2.217 Mkr (1.749). En nyckelfaktor är tillväxt i förvaltningsresultatet, som nu uppgår till 686 Mkr (494), 39 procent högre än föregående år. Omförhandlade hyror ökade med i genomsnitt 26 procent. Fastighetsvärdet har ökat med 2,8 Mdr kr och uppgick till 24,8 Mdr kr per den 31 december 2018. Den orealiserade värdeökningen var 9 procent. Särskilt positivt är att driftöverskottet står för merparten av ökningen. Projektvinsten står för 19 procent av den orealiserade värdetillväxten. Den årliga avkastningen på substansvärdet uppgick till 18 procent per aktie, vilket överträffar vårt avkastningsmål med god marginal. Substansvärdet uppgår till 14 Mdkr och för femte året i rad levererar vi en tvåsiffrig substansvärdeförändring per aktie.År 2016 påbörjades en resa, då vi bestämde oss för att för flytta bolaget från värdefokus till kassaflödesfokus, skapa en samverkande organisation och utveckla affärspotentialen i vårt fastighetsbestånd. Strategin har gett resultat. På två år har förvaltningsresultatet ökat med hela 80 procent. Detta samtidigt som vi även gjort stora framsteg i vår strävan mot en hållbar utveckling. Det är en bedrift som krävt hårt arbete, engagemang och samarbete genom hela organisationen.

 

Intressant är att Humlegården Fastigheter har ökat förvaltningsresultatet starkt till 685,8 Mkr (493,7). Bakom den ökningen är att hyresintäkterna stigit till 1.216,5 Mkr (1.055,8) samtidigt som fastighetskostnaderna i ett större bestånd endast ökat till –316,0 Mkr (–299,5) och framförallt att de finansiella kostnaderna minskat till –180,2 Mkr (–221,3).

 

I balansen ökade bolagets totala tillgångar till 25.483,5 Mkr (22.497,5). Fastigheterna, omfattande cirka 0,48 miljoner kvm (0,46), steg i värde till 24.818 Mkr (22.050) med en oförändrad uthyrningsgrad om 94 procent. De långfristiga räntebärande skulderna ökade till 6.712,1 Mkr (5.661,4) medan de kortfristiga räntebärande skulderna minskade till 2.094,1 Mkr (2.917,8). Skulderna finansierades till en sänkt genomsnittlig ränta om 1,5 procent (2,0) och med en genomsnittlig återstående kapitalbindning om 4,0 år (3,5).

 

Det innebar att det egna kapitalet steg till 13.792 Mkr (11.342), med en soliditet som ökade till 54,1 (50,4) och en räntetäckningsgrad som stärktes till 5,1 gånger (3,4)

 

Humlegården tror på en fortsatt gynnsam marknad för bolaget i Stockholm, då Anneli Jansson i rapporten skriver:

”Stockholms kontorsmarknad är fortsatt stark. Efterfrågan på lokaler i attraktiva lägen är stor samtidigt som andelen nytillskott är låg, med en hög uthyrningsgrad och positiv utveckling av hyresnivåerna som följd. Marknaden bedöms vara gynnsam även framåt. De goda förutsättningarna till trots finns det frågor som kräver uppmärksamhet. Till dessa hör en ökad global och politisk turbulens, extremväder och en förändrad konkurrensbild där de traditionella affärsmodellerna utmanas.” SF

 

 

torsdag, 21 februari 2019 11:00

Ann Legeby, ny professor i stadsbyggnad

 

Ann Legeby, planeringsarkitekt på Sweco och forskare, blir första professor inom tillämpad stadsbyggnad på KTHGenom en donation från Birthe & Per Arwidssons stiftelse har KTH inrättat ett nytt ämne, tillämpad Stadsbyggnad. Ann Legeby, planeringsarkitekt på Sweco och forskare, har utsetts till professor i ämnet.

 

– Det är en satsning som ligger rätt i tiden och det finns en stor efterfrågan på mer samverkan och utbyte mellan praktik och akademi. Vi står inför många komplexa samhällsbyggnadsutmaningar. Det vi investerar i den byggda miljön idag kommer att få avgörande betydelse för våra möjligheter att i framtiden klara såväl klimatutmaningar som ökande segregation, säger Ann Legeby, som sedan 1998 också haft sin hemvist på Sweco Architects i Göteborg.

 

Ann Legeby blir den första professorn på KTH inom ämnet tillämpad stadsbyggnad. Satsningen, som finansieras av Birthe & Per Arwidssons stiftelse, möjliggör vidareutveckling av forskning inom stadsbyggandets tillämpning samt utveckling av den praktiknära forskningen som bedrivs på KTH. Det innebär också en möjlighet att utveckla kunskap om hur vi bygger samhällen och vad det får för konsekvenser utifrån olika aspekter, såväl ekonomiska, miljömässiga som sociala och politiska. Målet är att minska glappet mellan akademi och praktik och tydligare kunna prioritera hållbarhetsaspekter i stadsbyggandet.

 

– Det är viktigt med nära samarbete mellan akademin och arkitekt- och teknikföretagen för att nå en effektiv kunskapsspridning och kunskapsutveckling. Det finns många intressanta idéer om vad som skulle behöva vidareutvecklas och där kunskapen behöver fördjupas. Exempelvis märks ett stort intresse om stadsbyggandets roll i relation till jämlika livsvillkor, säger Ann Legeby.

 

 


Efterfrågan på Cushman & Wakefields rådgivningstjänster fortsätter att växa och det råder fortsatt högt tryck på den svenska fastighetsmarknaden. Cushman & Wakefield förstärker därför sitt team och rekryterar toppnamnet Ulf Brandes (bilden) till Capital Markets. I sin roll som International Partner kommer Brandes bland annat att fokusera på att identifiera och genomföra affärer samt att ytterligare utveckla företagets transaktionsverksamhet.

 

Rekryteringen sker i samband med det fortsatt stora inflödet av kapital till den svenska fastighetsmarknaden både från svenska och internationella investerare. För att möta det ökade trycket krävs ytterligare expertis inom fastighetsaffärer och transaktioner. Ulf Brandes kan med sin långa erfarenhet inom just transaktionsrådgivning och fastighetsvärdering bidra till att stärka Capital Markets team, något Karl Persson ser fram emot.

 

Karl Persson, Head of Sweden, säger:

– Det här blir jätteroligt! Vi ser ett fortsatt stort affärsflöde på den svenska fastighetsmarknaden och har ambitionen att fortsätta växa vår transaktionsverksamhet med fler rekryteringar under 2019.

 

Det stora affärsflödet på den svenska fastighetsmarknaden leder till ett behov av fler kunniga medarbetare, som tillsammans med det befintliga teamet ska fortsätta utveckla verksamheten. Ulf Brandes ska med sina 30 års erfarenhet inom branschen bistå med att identifiera och genomföra viktiga affärer för Capital Markets.

 

Daniel Anderbring, Head of Capital Markets, säger:

– Vi växer inom transaktion och är glada över att kunna fortsätta attrahera meriterade medarbetare. Ulf kommer att bidra till att stärka vårt team ytterligare med sin kombination av erfarenhet, driv och affärsfokus.

 

 

 

onsdag, 20 februari 2019 16:57

CLS köper för 654 Mkr i London

 

Fastigheten 9 Prescot Street i London om 9.000 kvm är fullt uthyrd till fyra hyresgäster.CLS Holdings har avtalat om att köpa 9 Prescot Street i London för 53,85 MUSD (cirka 654 Mkr), exklusive kostnader. Fastigheten, som omfattar cirka 9.000 kvm kontorsytor i sju våningar, är fullt uthyrd till fyra hyresgäster med en vägd genomsnittlig återstående uthyrningsperiod om två år.

 

Fastigheten ligger i Aldgate-området som genomgår en betydande förnyelse och har ett bra kommunikationsläge. Den initiala avkastningen är 4,5 procent, men CLS räknar med att den ska kunna närma sig 8 procent genom aktiv kapitalförvaltning och en omfattande ombyggnation. Förvärvet ska finansieras med CLSs befintliga resurser och med bankfinansierin

 

– Detta förvärv visar tydligt vår förmåga att genomföra transaktioner på ett opportunistiskt sätt, där vi kan utnyttja vår kapitalförvaltningskompetens för att leverera värde på lång sikt i enlighet med vår strategi. Fastighetens utmärkta läge och attraktiva potential gör detta till ett spännande förvärv för CLS, säger Fredrik Widlund, vd för CLS.

 

 

  

 

 

 

 

onsdag, 20 februari 2019 15:47

Storförlust om –587 Mkr för Prime Living

 

Hans Sandén är vd för Prime Living sedan slutet av augusti 2018.Studentbostadsföretaget Prime Living gjorde storförlust under 2018 med ett resultat efter skatt om –587 Mkr (142), motsvarande –39,8 kr (9,6) per stamaktie. Försvagningen berodde främst på sjunkande fastighetsvärden om –341 Mkr (222) och reaförluster i samband med fastighetsförsäljningar om –83 Mkr (0). I rörelseresultatet ingick kostnadsöverdrag med –166 Mkr, varav –80 Mkr var en reservering för kommande kostnader, för färdigställandet av projekt Ferdinand, bestående av 1.054 lägenheter i Spånga. Prime Livings projekt har haft problem med entreprenörer med kriminella kopplingar, arbetsmiljörisker och bristfälligt brandskydd, elsäkerhet och ventilation.

 

På en extra stämma den 24 oktober valdes en ny styrelse för Prime Living för att säkerställa en hållbar affärsmodell och en långsiktigt hållbar finansieringslösning. Den ställde, mot bakgrund av bolagets ansträngda likviditetssituation, in den tänkta utdelningen på bolagets preferensaktie den 15/1 2019, och har efter årets utgång även beslutat att tillsvidare ställa in utdelningen den 15/4 2019.

 

Vid årsskiftet ägde Prime Living 1.178 lägenheter (1.096) med en boyta om 29.335 kvm (26.788). Balansomslutningen uppgick till 1.918 Mkr (2.339) och koncernens egna kapital uppgick till 198 Mkr (796) och soliditeten sjönk till 10 procent (34).

 

I bokslutskommunikén framhåller Hans Sandén, vd för Prime Living, sedan slutet av augusti 2018:

– Arbetet med att stärka Prime Living och förtroendet för bolaget har fortsatt under perioden. Vårt fokus på kvalitet och hållbar förvaltning är vi övertygade om är rätt väg för att fortsätta att utveckla och förvalta studentbostäder då vår bedömning är att efterfrågan på den här typen av bostäder även fortsättningsvis kommer vara stor.

 

Efter periodens slutfördes en översyn av Prime Livings underleverantörer. Detta ledde till att affärsrelationen med de båda underleverantörerna Frontman respektive Amtena avslutades, vilket gör det möjligt att återuppta arbetet i Spångaprojektet.

 

Dessutom har fastigheten Karlstad Kornetten 2 sålts till Verna Söderort AB för 70 Mkr och ett projekt i Roslags-Näsby, Täby, sålts till en extern samarbetspartner mot en ersättning på 2,5 Mkr. Sammantaget gav dessa affärer ett likviditetstillskott om cirka 20 Mkr.

 

Detta betyder dock långt ifrån att faran är över. I går den 20 februari meddelade Prime Living att bolagets rörelsekapital (utan att beakta eventuella framtida lån/tillskott/emissioner) räcker mars månad ut. Bolaget utreder för närvarande olika finansieringsalternativ och avser att uppdatera marknaden så snart närmare information om detta finns på plats. LE

 

 

 


Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är en viktig del i Bonnier Fastigheters verksamhet och därför utses Sara Björnberg (bilden) till Chef Hållbar Utveckling.

 

I den nya tjänsten kommer Sara Björnberg att ansvara för Bonnier Fastigheters strategiska utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom att tillsätta en hållbarhetschef sätts ytterligare fokus på det arbete som redan bedrivs för att aktivt bidra positivt till samhällsutvecklingen genom engagerat och ansvarstagande ägande och förvaltande. Nu förtydligas hållbarhetsagendan ytterligare. En grundläggande del i hållbarhetsarbetet utgörs idag av miljöcertifieringar, som tar sin utgångspunkt i förvaltningen och säkerställer ett kontinuerligt förbättringsarbete.

 

– Hållbarhetsarbete har länge varit en naturlig del av verksamheten men nu skapar vi det nya ansvarsområdet Hållbar utveckling i syfte att skapa ytterligare fokus på ansvarsfulla affärer ur såväl ekologiska som ekonomiska och sociala perspektiv. Samtidigt så känns det naturligtvis alltid roligt att på detta sätt kunna erbjuda kompetenta medarbetare fortsatta utvecklingsmöjligheter inom bolaget, säger Tomas Hermansson, vd för Bonnier Fastigheter.

 

– Att arbeta med hållbarhetsfrågor är något som ligger mig varmt om hjärtat och det är med stolthet jag tar mig an denna nya roll. Vi vill integrera hållbarhet i vårt erbjudande till våra kunder och har höga ambitioner för den egna organisationen. I utvecklingsprojekt finns hållbarhetstänket med i varje led redan från ritstadiet, säger Sara Björnberg.

 

Sara Björnberg, som anställdes på Bonnier Fastigheter 2009, kommer närmast från en tjänst som marknadsområdeschef.

 

 

 

onsdag, 20 februari 2019 15:18

Akademiska Hus säljer för 355 Mkr till SLU

 

Akademiska Hus säljer del av Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum (VHC) på Campus Ultuna.Akademiska Hus har tecknat avtal med SLU om försäljning av stallarna vid Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum på Campus Ultuna för 355 Mkr.

 

År 2014 invigdes Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum (VHC) på Campus Ultuna som Akademiska Hus har uppfört åt SLU i Uppsala. Totalt omfattar byggnaden 53.000 kvm utbildnings- och forskningslokaler samt Sveriges enda universitetsdjursjukhus med tillhörande stallar. Akademiska Hus har nu tecknat avtal om försäljning av stallarna, som utgör cirka 10.000 kvm.

 

– Vi är glada över att ha kommit överens med SLU om överlåtelse av en specialiserad del av VHC med djurhållning där SLU blir en bra, långsiktig ägare. Akademiska Hus kan därmed sätta ännu starkare fokus på att fortsätta utveckla övriga delar av Campus Ultuna och Green Innovation Park, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

 

– Vi är mycket glada över att vårt goda samarbete med Akademiska Hus har gjort det möjligt för oss att genomföra denna affär. Många av de fastigheter som SLU behöver för sin forskning och utbildning är specialiserade både till sin karaktär och till sin geografiska belägenhet. För att på bästa möjliga sätt tillgodose dessa behov äger och förvaltar SLU vissa egna fastigheter, säger Karin Holmgren, rektor vid SLU.

 

Hemfosa hyr ut hela fastigheten Koljan 9, om 4.430 kvm i centrala Halmstad, till Halmstad kommun.Hemfosa Fastigheter hyr ut fastigheten Koljan 9 i Halmstad centrum till Halmstad kommun. Fastigheten består av två byggnader om totalt 4.430 kvm och har tidigare stått tom. Kommunen hyr hela fastighetens kontorsyta samt 20 parkeringsplatser med en hyrestid på tio år. Byggnaderna kommer att anpassas för kommunens verksamheter och inflyttning beräknas ske i höst.


– Vi arbetar aktivt med att hitta hyresgäster till våra vakanta ytor i regionen. Efter en bra dialog och ett nära samarbete med kommunen är vi glada över att kunna erbjuda funktionella och centralt belägna lokaler för de kommunala verksamheter som kommer att bli hyresgäster hos oss framöver, säger Jessica Thornander, regionchef väst på Hemfosa.

Sida 1 av 849